STANOVY

Společnosti transformační systemické terapie V. Satirové, z.s.(dále také jen spolek) se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko

Článek I.

Všeobecná ustanovení

Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

Spolek: Společnost transformační systemické terapie V. Satirové, z.s.

Sídlo: Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko

Spolek vzniklý dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je spolkem, který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje dle platných právních předpisů

Článek II.

Poslání a cíle činnosti spolku

Poslání spolku

 • Posláním spolku je vzdělávat lidi v tom, jak rozvíjet své osobní a profesionální kompetence pomocí modelu Virginie Satirové.

Cíle spolku

 • Šíření modelu TSTS v ČR; spolupráce se zahraničními odborníky
 • Vytvoření systému profesního vzdělávání v poradenství a psychoterapii;
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře a krátkodobé kurzy) pro odbornou i širokou veřejnost.

Cílové skupiny spolku

 • Jednotlivci, rodiny, skupiny a organizace v oblasti zdravotnictví, sociální práce, rodinných a partnerských vztahů, vzdělávání a v podnikání.

Činnosti spolku

 • poskytuje vzdělávací služby profesionálům v pomáhajících profesí včetně supervizí
 • poskytuje vzdělávací služby laické veřejnosti;
 • poskytuje stipendia;
 • produkuje a prodává studijní materiál;
 • organizuje výcvikové pobyty;
 • překládá a publikuje práce Virginie Satirové a jejích pokračovatelů;
 • publikuje práce domácích autorů spřízněného myšlení;
 • udržuje kontakt a výměnu informací s organizací Avanta The Virginia Satir Network a jinými zahraničními i domácími organizacemi, zabývajícími se podobnou činností.

Hodnoty spolku:

 • lidskost
 • otevřená komunikace
 • demokratické a participativní principy fungování

Článek III.

Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky a doporučení nejméně dvou členů STST ČR

3. Podáním písemné přihlášky, opatřené podpisem žadatele, uděluje žadatel souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby spolku a potvrzuje, že se řádně seznámil se stanovami spolku, veřejně dostupnými na http://www.satir-institut.cz/images/stanovy.pdf a rozumí jejich obsahu.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. Zánik členství:

 1. vystoupením člena písemným oznámením.
 2. neplacením členských příspěvků. Členské příspěvky, jejichž výše je schvalována valnou hromadou má člen povinnost uhradit do 31.1. probíhajícího roku. Pokud člen do tohoto termínu nezaplatí, přestává být členem spolku a automaticky se stává sympatizantem spolku. Spolek není povinen bývalého člena o výmazu informovat. Opakované podání žádosti o členství je fyzickým i právnickým osobám umožněno za stejných podmínek jako při prvním přijetí do spolku. Člen má povinnost zaplatit členské příspěvky za rok, v kterém byl do spolku přijat.
 3. úmrtím člena.
 4. zrušením členství na základě rozhodnutí rady.
 5. zánikem spolku.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

 1. podílet se na činnosti spolku
 2. volit a od dosažení 18 let být volen do orgánů spolku,
 3. obracet se orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 4. Pokud Společnost pořádá vzdělávací akci, o kterou je velký zájem, členové spolku budou přijati přednostně. Členům může být přiznána sleva na lektorném.
 5. členové spolku mohou po rozhodnutí výkonné a odborné rady být vysláni na vzdělávají akce, mohou získat na základě žádosti příspěvek na lektorné, případně úhradu dalších nákladů spojených se vzdělávací akcí

2. Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy spolku a seznamovat se s jejich aktuálním obsahem,
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku a plnit úkoly zadané výkonnou radou a předsedou
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 4. platit členské příspěvky
 5. bezprostředně hlásit změny kontaktních aj. údajů, členovi představenstva, která/ý je zodpovědný za zanesení změny do adresáře spolku do 15 dní od doručení informací o změně.

Článek V.

Seznam členů, sympatizantů, zájemců o vzdělávání

1. Spolek vede a na webových stránkách uveřejňuje, seznam členů a seznam sympatizantů.

V seznamu členů se u každé osoby uvádějí následující údaje:

 •  
  • Fyzické osoby Právnické osoby
  • Jméno a příjmení Název
  • Bydliště Sídlo
  • Tel. č./ email

V seznamu sympatizantů (zájemců o vzdělávání) uvádějí následující údaje:

 •  
  • Jméno a příjmení

Členové a sympatizanti jsou uváděni v seznamu pouze na základě souhlasu se zpracováváním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Za zápis a výmazy ze seznamu členů odpovídá představenstvo-rada, může tím pověřit administrativního pracovníka, který má se spolkem uzavřenou smlouvu o provedení práce /pracovní činnosti. Pověřený pracovník/ce (asistent/ka) provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství, provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3. Pokud účastník vzdělávací akce v návratce potvrdí, že souhlasí se zasíláním nabídek na další aktivity spolku, je v souladu se zákonem o zpracovávání osobních údajů uchovávána jeho mailová adresa. Za řádné zpracování této agendy odpovídá 86-výkonná rada, případně osoba tímto výkonnou radou pověřená (asistent/ka spolku) zároveň jako pověřenec GDPR.

Článek VI.

Orgány spolku

Orgány sdružení jsou:

 1. členská schůze/ valná hromada
 2. výkonná rada/představenstvo
 3. předseda
 4. odborná rada
 5. kontrolní komise.

Článek VII.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a může pro své pojmenování užívat také označení Valná hromada, kdy obě označení jsou platná a totožná.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolu, kteří se jejího zasedání zúčastní. Na členskou schůzi musí být všichni členové písemně či elektronicky pozváni nejméně 30 dní před jejím konáním. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat program jednání.

3. Členská schůze je svolávána předsedou nejméně 1x ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. V případě, že členskou schůzi předseda nesvolá do jednoho měsíce od podání žádosti, mohou svolat členskou schůzi tito členové sami.

4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci, kdy je možné udělení adresné písemné plné moci k zastoupení při hlasování pouze v poměru 1:1, tudíž jeden fyzicky přítomný člen, může hlasovat pouze jednou přidělenou plnou mocí v zastoupení. Dále na udělené plné moci musí být jasně uvedené údaje o tom, kdo komu uděluje plnou moc, k jaké příležitosti (např. k hlasování na členské schůzi dne) a plná moc musí být na schůzi doložena písemně a opatřena podpisem zmocnitele s datem nejméně jeden den před konáním aktuální členské schůze/valné hromady, kdy je za písemnou formu považován i vytištěný sken řádné plné moci s podpisem zmocnitele.

6. Členská schůze:

 1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku, kterou předkládá rada,
 2. volí členy výkonné rady
 3. volí z řad členů výkonné rady předsedu
 4. volí kontrolní komisi,
 5. schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující rok,
 6. rozhoduje o zřizování a rušení pobočných spolků, pracovišť a zařízení spolku,
 7. schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,
 8. rozhoduje o zrušení, fúzi či rozdělení sdružení a o majetkovém vypořádání, předkládá spolupracující právní agentuře ke schválení rozhodnutí o zrušení, fúzi či rozdělení sdružení a o majetkovém vypořádání,
 9. má právo vyjadřovat se ke všem projektům spolku a rozhoduje o ostatních záležitostech spolku, k nimž si rozhodnutí vyhradí.

Článek VIII.

Výkonná rada / Představenstvo

1. Výkonná rada je výkonným orgánem, který řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze pro její označení je také legitimní užívat název představenstvo spolku, kdy oba názvy jsou totožné a platné. Je oprávněna rozhodovat o všech věcech spolku, které nejsou vyhrazeny k rozhodování členské schůzi. Rada je povinna plnit usnesení členské schůze, řádně spravovat majetek spolku a dbát o naplňování cílů spolku.

2. Volební období rady jsou 3 roky a rada se schází minimálně 4x ročně a svoji funkci vykonává až do zvolení nové rady, ze svých setkání rada vyhotovuje zápis v případě přijetí nových rozhodnutí, o kterých informuje členskou základnu elektronicky (webové stránky) nebo na následující členské schůzi.

3. Rada má nejméně 3 členy, přičemž jeden člen rady je rovněž i předsedou spolku.

4. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada rozhoduje většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5. Rada i její jednotliví členové jsou oprávněni zmocnit jiné členy sdružení k vykonávání některých svých pravomocí. Zmocnění platí nejdéle po dobu funkčního období rady.

6. Představenstvo respektuje doporučení odborné rady v odborných otázkách

7. Rada zejména:

 1. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
 2. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,
 3. sestavuje plán činnosti a rozpočet na období jednoho roku
 4. v odborných otázkách respektuje doporučení odborné rady
 5. zpracovává výroční zprávu a zprávu o hospodaření,
 6. sleduje hospodaření spolku, a má právo rozhodovat o peněžitých úhradách
 7. uzavírá pracovní smlouvy

Článek IX.

Předseda

1. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je předseda. Za sdružení podepisuje samostatně předseda tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

2. Předseda je oprávněn činit opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do jeho působnosti těmito stanovami, rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím rady. V době mezi zasedáními rady je předseda oprávněn činit i jiná opatření nebo rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku.

3. Předseda řídí činnost rady a svolává její zasedání podle potřeby nebo na podnět členů rady.

4. Volební období předsedy jsou 3 roky, je volen valnou hromadou

5. Předseda má právo v dílčích či výjimečných případech vyzvat členskou základnu k internetovému hlasování, kdy volby či přijetí návrhu může proběhnout prostřednictvím e-mailu. Předseda spolku vyvolá hlasování o možnosti hlasovat o dané věci elektronicky, toto hlasování musí schválit Výkonná rada spolku. Pokud se k elektronickému hlasování přistoupí, mohou členové hlasovat 15 dní včetně od odeslání e-mailu předsedou s návrhem k hlasování.

6. V odborných otázkách předseda respektuje doporučení odborné rady

7. jmenuje ředitele psychoterapeutických výcviků

Článek X

Odborná rada

1. Je orgánem spolku, který garantuje kvalitu odborných akcí a výukových programů.

2. Jedná se o čestnou funkci.

3. Skládá se minimálně ze dvou členů, kteří jsou emeritními zástupci Transformačně systemické terapie dle Virginie Satirové a jejího učení v České republice a ve světě.

4. Členové odborné rady navrhují přijetí nového člena odborné rady, kterého schvaluje valná hromada

5. Jmenování není časově omezeno.

6. Členství zaniká úmrtím člena odborné rady, dobrovolným odstoupením člena odborné rady písemně podaným k rukám předsedy spolku či odebráním čestné funkce odsouhlasené členskou základnou.

7. Odborná rada má právo se vyjadřovat především ke kvalitě vzdělávacích programů spolku a to ve smyslu obsahu, způsobu výuky, podmínek vzdělávání a jejich načasování.

8. Doporučuje jmenování ředitele dlouhodobých výcviků

9. Odborná rada své připomínky, doporučení či ocenění bude zasílat v elektronické podobě představenstvu a také členské základně, tak aby byl zachován princip růstu a rozvoje kvality spolku.

10. Z řad členů OR jsou vybíráni vysoce profesionální odborníci-tzv. garanti, kteří u odborné veřejnosti zaručují kvalitu vzdělávací akce. Garant má nárok peněžité odměny za svoji práci.

Článek XI

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2. Kontrolní komise má nejméně tři členy.

3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, kontroluje účetnictví a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

4. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

5. Volební období kontrolní komise je 3 roky.

6. účetní spolku je povinna členům kontrolní komise poskytnout údaje, minimálně jedenkrát ročně a kdykoli na vyžádání účetní dokumenty

Článek XII.

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým majetkem.

2. Zdroje majetku jsou:

 1. členské příspěvky
 2. příjmy z činností při naplňování cílů spolku. Z každé vzdělávací akce, kterou pořádá STST odvádí ředitel vzdělávací akce 5procent z hrubého zisku akce
 3. granty, dotace
 4. dary a příspěvky fyzických a právnických osob.

3. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů spolku.

4. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.

5. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda nebo osoba k tomu předsedou pověřená.

6. účty spolku disponuje předseda a případně člen výkonné rady předsedou pověřený o spravování účtu.

7. právo nahlížet do účtu spolku mají členové kontrolní komise a účetní, se kterou má spolek uzavřenou smlouvu

8. předseda rozhoduje o tom, kdo bude mít možnost disponovat s provozní zálohou nebo platební kartou spolku a o výši limitů na platební kartě.

9. Duševní vlastnictví spolku:

Výukové programy, včetně písemných materiálů, které vznikly v minulosti v Institutu Virginie Satirové a přešly pak do splečnosti TSTS (spolku) i ostatní nově vzniklé výukové programy a materiály jsou majetkem spolku. Mohou být šířeny pouze se souhlasem spolku.

Článek XIII.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

 1. rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,
 2. rozhodnutím soudu

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání v rámci likvidace s tím, že likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným zaměřením.

3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejícího odstavce zajišťuje rada ve spolupráci s právníkem nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí členské schůze o zániku spolku.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním cíli spolku a podporují je.

2. Orgány spolku mohou na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační, jednací, finanční a revizní řád sdružení.

3. Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze rozhodnutím členské schůze. Základní poslání a cíle a zaměření spolku nesmí být měněny.

4. Spolek má právo v souladu s posláním cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

5. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi konané dne 5.5.2020